ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА Transport-Me.bg


I. ТЕРМИНИ

1.1. Общи условия – Общите условия за използване на Платформата;

1.2. Потребител (по смисъла на Закона за защита на потребителите) –ползвател, който има регистрация в Transport-Me.bg и ползва услугите и;

1.3. Доставчик - „Транспорт Ми” ООД, EИК 205342166, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район Одесос, ул. Черни Връх №3, офис 6;

1.4. Превозвач - Търговец, регистриран като Ползвател на платформата, който желае и участва в Търг иницииран от Товародател за превоз на Товар посредством Платформата, или се свързва и договаря директно условията за превоз на Спешен Товар с Товародателя;

1.5. Товародател – Пълнолетно физическо лице или търговец, регистрирано като Ползвател на Платформата, което желае и инициира търг за превоз на своя Товар или желае да превози своя на Спешен Товар;

1.6. Товар – Вещи, които трябва да бъдат превозени. Подават се от регистрирани в платформата Товародатели и са обект на Търг. Обратното наддаване на Цена за спечелване на Товара, приключва при настъпването на Крайна дата на търга, определена от Товародателя;

1.7. Спешен товар – Правото на създаването му има всеки, регистриран Товародател. Като спешен товар, желаната дата за товарене не може да е след повече от два дни считано от датата на създаването му;

1.8. Търг – Инициирано от Товародател обратно наддаване за превозване на Товар, в което участват Превозвачи;

1.9. Цена - Цената, която е предмет на Търга за превоз на Товар или Товародателят е готов да плати веднага за транспортната услуга, при директно договаряне на Спешен Товар;

1.10. План – достъп за определено време на определена цена за ползване на услугите на Доставчика. Информация е обявена на: https://transport-me.bg/Home/Carriers/;

1.11. Възнаграждение за предоставените от Платформата услуги – Възнаграждение, дължимо от Ползвателите за предоставените им услуги от Платформата;

1.12. Рейтинг – оценка на Потребител за осъществен превоз.


II.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

2.1. Платформата e онлайн базирано приложение, чрез което Ползвателите имат възможност да обявяват и участват в търгове за извършване на транспортни услуги, включително следното:

2.1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за използване на Платформата, както и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.1.2. Да извършват превоз на товари чрез Платформата;

2.1.3. Да получават информация за нови функционалности и услуги, предлагани от Платформата;

2.1.4. Да обявяват, участват и преглеждат обявените Търгове, включително условията обявени от Товародателите.

2.2. Превозвачите заплащат на Доставчика възнаграждение за предоставените услуги, представляващо обявената за съответния План цена за време, за ползване на Платформата.

2.3. Превозвачът се задължава да превози товара при условията, посочени в конкретния търг, който е спечелил, а Товародателят се задължава да плати цената за превоза, чрез начините на плащане, договорени помежду им.

2.4. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнението на задълженията на Ползвателите във връзка с превоза на Товар и Спешен Товар.

2.5. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с ползването на услугите на Платформата се извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

2.6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите в Платформата, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. Доставчикът не носи никаква отговорност за използване на чужди или неистински данни и/ или чужд профил. При съмнения за злоупотреба с данни и информация, Доставчикът ще блокира профила на съответния Ползвател и ще отнася случая до компетентните органи, включително Полиция, прокуратура, съд.


III.РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

3.1. За да използва услугите и функционалностите, предлагани от Платформата, включително, но не само, да обявява и участва в търгове и да сключва договори за превоз на товари, Ползвателят следва да въведе избрани от него потребителско име(електронен адрес) и парола за отдалечен достъп.

3.2. Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

3.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните за приемане на настоящите Общи условия "Съгласен съм" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, а Потребителят декларира също и че е навършил 18 години и е напълно дееспособен.

3.4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото (линк), с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава профил на Ползвателя. Доставчикът има право да откаже регистрация на Ползвател без да е необходимо да мотивира причините за това.

3.5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални свои данни, както и да приложи копия на всички, изискуеми от Ползвателя документи при необходимост. Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните и документите, използвани при регистрацията си в случай на промяна. Платформата не носи отговорност ако Ползвателят е предоставил не актуална или не верни данни.

3.6. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика и Ползвателя с други Ползватели, е „Основен електронен адрес“ и служи за достъп до Платформата по смисъла на тези Общи условия.

3.7. Ползвателят има право да променя своите данни в зависимост от създадения профил Превозвач или Товародател: Име и фамилия, Телефонен номер, Фирма, Адрес на фирма, Активен лиценз , Превозно средство, парола и информация за себе си в своите лични настройки на профила. Искането за всякаква друга промяна се изпраща на електронната поща на Доставчика и се извършва от него.

3.8. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Данни.

3.9. Доставчикът ще комуникира с Ползвателя единствено чрез използването на Основния контактен електронен адрес и изпращане на съобщения в профила на Ползвателя.

3.10. Ползвател има право да регистрира и да използва услугите на Платформата само посредством един профил. В случай, че бъде констатирано участие на един Ползвател чрез различни профили или повече от една регистрация в Платформата, достъпът му до Платформата се преустановява.


IV.РЕГИСТРИРАНЕ НА ТОВАРИ И ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

4.1. Товародателите инициират търг за Еднократен транспорт чрез Платформата чрез идентифициране с потребителско име и парола, посочване на вида на товара, вида на превозното средство, тегло, размер, място на товарене, място на доставка, крайна дата на търга, желана дата за товарене, възможност за групаж и кратко описание на товара.

4.2. Товародателите създават Спешни товари чрез Платформата, чрез идентифициране с потребителско име и парола, посочване на вида на товара, вида на превозното средство, тегло, размер, място на товарене, място на доставка, желана дата за товарене, възможност за групаж и кратко описание на товара. При отваряне на Спешен товар чрез Платформата от Регистриран и закупил своя План Превозвач, данните на Товародателя и координатите за връзка са видими.

4.3. Товародателят има право да редактира или изтрие товара, ако няма подадена оферта по Търга. След настъпване Крайна дата на търга наддаването приключва. В Историята с товари, товара се маркира като Спечелен. При натискане бутона Спечелен товар, Товародателя може да види данните на спечелилия Превозвач и предложената най - ниска цена за превоз, да се свърже и се договори за превоза на подадения товар.

4.4. Товародателят няма право да редактира или изтрие Спешен товара, ако не е настъпила датата на товарене. В Историята с Спешни товари, товара се представя като Текущ, а след настъпване Датата на товарене, като изтекъл, след което може да бъде редактиран или изтрит.

4.5. Търгът приключва неуспешно, ако не са получени оферти и товара се маркира в Историята с товари като Изтекъл, след което може да се редактира или изтрие.

4.6. Цената за транспорта е крайна и включва ДДС, в случай, че такъв се начислява.

4.7. Търгът приключва неуспешно, ако не са получени оферти и товара се маркира в Историята с товари като Изтекъл, след което може да се редактира или изтрие.

4.8. След спечелване на Търг от Превозвач в своята История от наддавания товара се маркира като Спечелен. При натискане бутона Спечелен товар, Превозвача може да види данните на Товародателя, да се свърже и се договори за превоза на подадения товар.

4.9. При отваряне на Спешен товар чрез Платформата от Регистриран и закупил своя План Превозвач, данните на Товародателя и координатите за връзка са видими и той може директно да се върже и договори цена и всички условия за превоз на този товар.

4.10. Товародател няма право да участва в обявен от себе си Търг. В случай че такова участие бъде констатирано, Доставчика има правото да вземе решение относно профила на Потребителя без да е необходимо да се мотивира.


V.РЕЙТИНГ

5.1. След изпълнение на транспортната услуга обект на спечеленият търг, критерий за което е изтичането на срока за изпълнение на превоза, този товар се маркира като „Превозен товар“, за участниците в търга.

5.2. Всяка една от страните(Превозвач и Товародател) може да оцени качеството на изпълнение на транспортната задача, обект на спечеленият търг. Оценките варират от 1 до 5 / (от много - лошо до отлично).

5.3. Всяка една от страните(Превозвач и Товародател) може да оцени само веднъж другата страна за всеки превозен Товар. Формата за оценка е достъпна след натискане на бутона „Оценете превозвача/ товародателя“ в страницата „Детайли на товар“.

5.4. Рейтинга на всяка една от страните се формира автоматично на база осреднената стойност на всички получени оценки(до текущият момент) от партньорите в спечелени търгове. За всеки потребител на системата, актуалната стойност на рейтинга е достъпна в менюто „Рейтинг“.

5.5. Не се толерира използването на обидни и нецензурирани думи в оставените коментари. В случай че това бъде констатирано, Доставчика има правото да вземе решение относно профила на Потребителя без да е необходимо да се мотивира.


VI.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Доставчикът като администратор на лични данни предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни. Доставчикът събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите, единствено с цел превоз на товари чрез Платформата.

6.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите Доставчикът ще изпрати данните за потвърждение само на Основния контактен електронен адрес.

6.3. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.

6.4. Ползвателят се задължава да не разкрива своето потребителско име и парола на трети лица. Той е уведомен и се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за ползване на профила на Ползвателя и извършване на действия чрез него, включително сключване на договори за превоз, извършване и получаване на плащания. Всички действия, извършени чрез профила на Потребителя се считат извършени от Потребителя. В случай, че Ползвателят има съмнения за неправомерно използване на неговия профил или достъп на трети лица до неговите име и парола, той е длъжен незабавно да уведоми Доставчика. В подобни случаи Доставчикът блокира профила на Ползвателя след уведомяване.

6.5. С регистрацията си за използване на Платформата Ползвателят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Доставчика за целите и във връзка с чл. 5.1.по - горе.

6.6. Всеки Ползвател има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Ползвател има право писмено да поиска от Доставчика да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

6.7. Потребителските картови данни събирани в процеса на покупка на план са достъпни единствено и само за обслужващата банка – ОББ. Сайтът www.transport - me.bg не събира клиентски данни в процеса на покупка.

6.8. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCardк арта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

-Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност(CVV2)

-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


VII.ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, предоставени при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/ или на Директива 97 / 7 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

7.2. Всички характеристики на услугите, предлагани от Доставчика, включително тяхната цена, са подробно описани на сайта на Платформата.

7.3. Цената за извършване на конкретен превоз е най - ниска цена в определен Търг.

7.4. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този раздел, е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Платформата.

7.5. В случай, че Потребител упражни правото си на отказ, след като е направил искане предоставянето на услугата да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ, той дължи на Доставчика пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ.

7.6. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже в срок до три месеца, считано от датата на получаване на услугата. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.


VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Настоящите Общи условия и отношения на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

8.1.1. При откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на една от страните по договора;

8.1.2. При смърт или поставяне под запрещение на Товародател - физическо лице.

8.1.3. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

8.1.4. Едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

8.1.5. При обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си.

8.1.6. В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Платформата. В този случай спечелените и договорени, но неизпълнени превози на Товари, остават в сила и подлежат на изпълнение;

8.1.7. В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


IX.ПЛАЩАНЕ.

9.1. Плащанията в Платформата ще се извършват по следните начини:

9.1.1. Чрез банкови карти тип: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, БОРИКА;

(1) Минималната сума за транзакция съвпада с актуалната цена на план Daily. Максималната сума за транзакция съвпада с актуалната цена на план Gold;;

(2) При плащане с карта сума се удържа при транзакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага;

(3) Трансакционната валута при плащане с карта е български лева – BGN.

9.2. Всеки Превозвач има право на достъп до регистрираните товари в Платформата, по време на пробния период, както и след това при условие че закупи и предплати времево лимитиран План за достъп.

9.3. Информацията за размера на Възнаграждението и начина на плащане за отделните видове Планове е достъпна на: https://transport-me.bg/Home/Carriers/;

9.4. Срока за ползване за съответния Предплатен период указани в закупения план започва да тече от момента, в който е получено плащането на дължимото Възнаграждение, веднага след визуализирането на бележка за успешна транзакция.

9.5. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избрания и получен План, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира за връщане на платеното Възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на Предплатения период за съответния План, платеното от него Възнаграждение се задържа от Доставчика и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.

9.6. Транспорт Ми ООД си запазва правото да променя по своя преценка Възнаграждението за съответните Планове, продължителността на Предплатените периоди и ще обяви тези промени предварително на сайта на Transport-me.bg с което Ползвателят ще се счита информиран за тези промени.

9.7. Описание на процедурата за извършване на онлайн покупка на: https://transport-me.bg/Home/About/;


X.ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Доставчикът не е страна по условията за превоз на Товар, договорени между Ползватели чрез Платформата. Той не е страна по никакви спорове, свързани с изпълнението или неизпълнението на условията за превоз на Товар, или каквито и да е други взаимоотношения и спорове между страните.

10.2. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност използване на Платформата и за превоз на товари, в случай, че регистрацията на даден Ползвател съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

10.3. Доставчикът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и използване на Платформата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, действия или бездействия на трети лица извън контрола на Доставчика.

10.4. Доставчикът не гарантира, че регистрацията и използването на Платформата ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Той не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията, използването, функционирането и поддръжката на Платформата.

10.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на сайта на Платформата, включително използване на повече от една регистрация от едно и също лице, използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответния Ползвател. Всякакви злоупотреби и неизпълнение на настоящите Общи условия ще бъдат санкционирани от Доставчика с блокиране на профила на съответния Ползвател. В тези случаи Доставчикът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Ползватели преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на блокирането на профила.

10.6. Ползвателите гарантират и декларират, че не участват в дейности, свързани с пране на пари и финансиране на тероризма.

10.7. Всички Ползватели на системата трябва да отправят своите въпроси към екипа на www.transport-me.bg на следният e-mail: .

10.8. Ползвателите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия, публикувани на www.transprt-me.bg. Всички заинтересувани могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на: . Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на www.transprt-me.bg и уведомяване на Ползвателите чрез съобщение в профила им в Платформата.

10.9. Спорове между Доставчика и Ползватели се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

10.10. Настоящите Общи условия са приети и публикувани на www.transprt-me.bg.